ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

H ΠρομεταλΜπακλη Α.Ε.Β.Ε. (η «Εταιρία»), με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς σας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ακόλουθη Ενημέρωση γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΓΚΠΔ) και της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr
Η παρούσα αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων – πελατών ή νομίμων εκπροσώπων πελατών ή άλλων συναλλασσομένων με την Εταιρία, προσώπων τα οποία επιθυμούν να προσληφθούν ή να συνεργαστούν με την Εταιρία, καθώς και λοιπών φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με την Εταιρία στο πλαίσιο της υλοποίησης του καταστατικού σκοπού της.
Τι είναι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα) σας και σε τι συνίσταται η επεξεργασία τους από την Εταιρία.
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα (π.χ. όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας κτλ.).
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρίας, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς εξυπηρέτησης της αναζήτησης προσωπικού της Εταιρίας ή των συναλλακτικών μας σχέσεων για προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουμε/παρέχουμε.

Ι. Τι δεδομένα συλλέγουμε;
α) Δεδομένα ταυτοποιήσεως όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία και τόπος γεννήσεως, εθνικότητα.
β) Δεδομένα επικοινωνίας όπως ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό (κατοικίας και εργασίας) και κινητό.
γ) Δεδομένα αναφορικά με το επάγγελμά σας και, εφόσον απαιτείται στο πλαίσιο της συνεργασίας, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και οικονομικής συναλλακτικής συμπεριφοράς.
δ) Υπογραφή
ε) Δεδομένα εικόνας από το σύστημα βιντεοσκόπησης στις εισόδους των γραφείων της Εταιρίας.

ΙΙ. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα σας;
Τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς, είτε από δημοσιοποιημένα στοιχεία, είτε από τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε και τα οποία κατέχουν και δύνανται να μας διαβιβάζουν νομίμως τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Τα δεδομένα εικόνας αφορούν την καταγραφή εικόνας από τα σχετικά αρχεία καταγραφών που τηρούμε, ως προς τα οποία έχετε νομίμως ενημερωθεί.

IΙΙ. Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργαζόμαστε;
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, είτε με την έναρξη της συναλλακτικής σχέσεως, είτε και μεταγενέστερα, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους κάτωθι σκοπούς:
α) Την αναζήτηση και εξεύρεση προσωπικού της Εταιρίας και την επικοινωνία με υποψηφίους εργαζομένους.
β) Την κατάρτιση συμβάσεων με πελάτες και προμηθευτές και κάθε είδους συναλλασσόμενους, την εκτέλεσή τους και γενικά την ομαλή λειτουργία τους και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της Εταιρίας.
γ) Τη συμμόρφωση της Εταιρίας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.
δ) Την προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας και την προστασία των εργαζομένων και των συναλλασσομένων με αυτήν, όπως ενδεικτικώς τη διασφάλιση της ποιότητας και βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών, τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας της Εταιρίας, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της πορείας των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, και την ασφάλεια των γραφείων και εγκαταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των προσώπων που βρίσκονται μέσα σε αυτά.
ε) Σε περιπτώσεις που η Εταιρία σας έχει ζητήσει και έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων, η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της.

Η Εταιρία δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων με αυτοματοποιημένες μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

IV. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;
α) Οι υπάλληλοι της Εταιρίας καθώς και, κατά περίπτωση τα στελέχη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία της Εταιρίας, των συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και των πελατών, προμηθευτών ή άλλων συναλλασσομένων με αυτήν, για την εκπλήρωση των απορρεουσών από τις συμβάσεις υποχρεώσεων καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο.
β) Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Εταιρία εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της όπως, μεταξύ άλλων, λογιστές, δικηγόροι, πάροχοι υπηρεσιών φύλαξης, πάροχοι υπηρεσιών παραμετροποιήσεως εφαρμογών πληροφορικής, μεταφορικές / ναυτιλιακές εταιρίες, πάροχοι υπηρεσιών ασφάλισης πιστώσεων, πάροχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.
γ) Πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα, με έδρα την Ελλάδα, που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα με σκοπό τη διενέργεια πληρωμών προς εξυπηρέτηση των συμβάσεων που συνάπτει μαζί σας η Εταιρία.
(δ) Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.
Η Εταιρία έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πληρούν τις απορρέουσες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αυτούς, τα δικαιώματα των υποκειμένων να είναι προστατευμένα.

V. Διαβιβάζονται τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό;
Η Εταιρία δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ε.Ε.

VI. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;
Εφόσον έχετε συνάψει σύμβαση με την Εταιρία, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής συμβατικής σχέσης. Σε κάθε περίπτωση λύσης ή λήξης της σύμβασης η Εταιρία θα τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για πέντε (5) έτη, ή κατά περίπτωση, και εφόσον επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της σχέσης.
Εάν μέχρι τη λήξη των, κατά περίπτωση, πέντε (5) ή είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Εταιρία, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Ειδικά τα αρχεία καταγραφών εικόνας από το σύστημα βιντεοσκόπησης τηρούνται για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από το χρόνο της καταγραφής. Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να επεκταθεί στις τριάντα (30) ημέρες σε περίπτωση έρευνας καταγεγραμμένου συμβάντος.

VII. Τί δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας;
Έναντι της Εταιρίας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) Να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρία, όπως και την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών τους και το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους (δικαίωμα προσβάσεως).
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ή ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωσή σας.
γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που τηρεί η Εταιρία (δικαίωμα εναντιώσεως).
ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία της Εταιρίας (δικαίωμα στη λήθη).
στ) Να ζητήσετε από την Εταιρία να μεταφέρει τα δεδομένα που του έχετε παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης της συνεργασίας σας με την Εταιρία ή τη μη δυνατότητα εξετάσεως του αιτήματός σας.
Περαιτέρω, η Εταιρία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη έννομου συμφέροντός της, νόμιμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρίας, η οποία τελεί υπό τους όρους της παραγράφου VΙ. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τα αφορούν.
VIII. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας υπό VII ανωτέρω;
Για την άσκηση των ανωτέρω υπό VII δικαιωμάτων μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων της Εταιρίας με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:
• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@prometalbakli.gr
• Μέσω fax στον αριθμό 2105552258
• Στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Διεύθυνση: Οδός Δαυίδ Αμαρίλιο,Θέση Λούτσα,190-18 Μαγούλα Αττικής, υπόψη Αρμοδίου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας https://prometalbakli.gr το έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων και να το υποβάλετε συμπληρωμένο με έναν εκ των ανωτέρω τρόπων. Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του αιτήματός σας, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρία θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η Εταιρία δεν ενεργήσει επί του αιτήματος θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρία δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον αιτούντα, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.
ΙΧ. Λοιπά θέματα
Η Εταιρία για τη βελτίωση της περιήγησής σας στον ιστότοπό της χρησιμοποιεί «cookies». Λεπτομέρειες σχετικά με τα «cookies» μπορείτε να δείτε στους Όρους χρήσης της ιστοσελίδας της Εταιρίας https://prometalbakli.gr
Η Εταιρία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δύναται να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση. Η ενημερωμένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας https://prometalbakli.gr