ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΕΤΑΛΜΠΑΚΛΗ ΑΕΒΕ:

1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Οι όροι αυτοί ισχύουν σε κάθε σύμβαση πώλησης μεταξύ πωλήτριας και αγοραστή, θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος κάθε εγγράφου που εκδίδεται για κάθε πώληση και υπερισχύουν έναντι πάσης άλλης έγγραφης ή προφορικής συμφωνίας. Όπου στο παρόν αναφέρεται ο όρος «αγοραστής» εννοείται το αντισυμβαλλόμενο της πωλήτριας φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

2.ΤΙΜΕΣ: Οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν μόνο για την εκάστοτε παραγγελία και, εν αμφιβολία, αφορούν σε καθαρές αξίες (άρα δε συμπεριλαμβάνουν φόρους, έξοδα ή άλλης μορφής επιβάρυνση ή αμοιβή τρίτου).

3. ΠΛΗΡΩΜΗ: Η εξόφληση του Τιμολογίου Πώλησης αποδεικνύεται μόνο με επίσημη απόδειξη μας. Οι τιμές που αναγράφονται στο Τιμολόγιο Πώλησης είναι τιμές μετρητοίς, στα επί πιστώσει εκδιδόμενα τιμολόγια, εκτός αντίθετης συμφωνίας, η πίστωση είναι τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση και, μετά ταύτα ο αγοραστής βαρύνεται και με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας. Η παράδοση τραπεζικών επιταγών ή άλλων αξιόγραφων συνιστά δόση χάριν καταβολής και όχι εις εξόφληση της οφειλής του αγοραστή.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ: Οι χρόνοι παράδοσης που αναγράφονται στην προσφορά της πωλήτριας είναι ενδεικτικοί. Η πωλήτρια δύναται να προβαίνει σε τμηματικές παραδόσεις, καθώς και σε παραδόσεις πριν το συμφωνημένο χρόνο. Η πωλήτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη του  αγοραστή ή τρίτου  από καθυστέρηση της παράδοσης. Αν ο αγοραστής δεν παραλάβει τα εμπορεύματα εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίησή του προς τούτο, καθίσταται πάραυτα υπερήμερος, το οφειλόμενο τίμημα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και προσαυξάνεται με κάθε πρόσθετη δαπάνη (έξοδα φύλαξης, ασφάλισης κ.λ.π). Σε αυτή την περίπτωση, η πωλήτρια δύναται να επιλέξει – εφ’ όσον τούτο είναι εφικτό – να διαθέσει τα εμπορεύματα αλλού και να παρακρατήσει την προκαταβολή η οποία δόθηκε από τον πελάτη για την παραγγελία αυτή. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή απεργίας των εργαζομένων της πωλήτριας ή κωλύματος του προμηθευτού της, ο χρόνος παράδοσης θα παρατείνεται ανάλογα.

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: Η υπογραφή του τιμολογίου ή/και δελτίου αποστολής εκ μέρους του Αγοραστή ή προστηθέντος ή εξουσιοδοτημένου για τον σκοπό αυτό προσώπου, περιλαμβανομένων και των μεταφορέων, αποτελεί απόδειξη ανεπιφύλακτης ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των προϊόντων που αναφέρονται σε αυτό. Τα εμπορεύματα παραδίδονται στο μεταφορέα που θα υποδείξει ο αγοραστής και ταξιδεύουν με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνες του αγοραστή. Τυχόν κάλυψη του κόστους μεταφοράς από την πωλήτρια, δεν συνεπάγεται αποδοχή ή ανάληψη της ευθύνης ή του κινδύνου μεταφοράς. Σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν υποδείξει κάποιο μεταφορέα της επιλογής του ή δεν προβάλλει αντιρρήσεις για το μεταφορέα που προτίθεται να χρησιμοποιήσει η πωλήτρια, θα τεκμαίρεται ανεπιφύλακτη έγκριση/συναίνεση του αγοραστού για εκτέλεση της μεταφοράς αυτής με ευθύνη και δαπάνες του. Σε περίπτωση που ο αγοραστής έχει υποδείξει διαφορετικό τόπο παράδοσης των εμπορευμάτων (λ.χ. σε κάποιο εργοτάξιο ή σε τρίτο πρόσωπο), η παραλαβή θα λογίζεται από την παράδοση στον υποδειχθέντα τόπο και/ή στο υποδειχθέν πρόσωπο. Εάν, κατά την υποβολή/επιβεβαίωση της παραγγελίας ο αγοραστής δεν ορίσει εξουσιοδοτημένο(-α) πρόσωπο (-α) για την παραλαβή, θα τεκμαίρεται ότι κάθε πρόσωπο (λ.χ: υπάλληλος, προστηθείς, κλπ.) στο χώρο ευθύνης του έχει εντολή και εξουσιοδότηση να παραλαμβάνει τα εμπορεύματα για λογαριασμό του αγοραστή, με μόνη την υπογραφή του.Τα εμπορεύματα ασφαλίζονται μόνο με γραπτή εντολή και έξοδα του αγοραστή.

6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: Ο αγοραστής υποχρεούται κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων να προβαίνει σε ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των εμπορευμάτων και έλεγχο ότι πληρούν τις συνομολογηθείσες ιδιότητες. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παράδοση των εμπορευμάτων, και, εφ’ όσον στο μεταξύ ο αγοραστής δεν έχει ειδοποιήσει εγγράφως την πωλήτρια για το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι ο αγοραστής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα εμπορεύματα που παρέλαβε και αποσβένεται κάθε αξίωση του αγοραστή για επιστροφή εμπορευμάτων. Σε περίπτωση που μέσα στην παραπάνω αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10) ημερών ο αγοραστής ειδοποιήσει εγγράφως την πωλήτρια για την ύπαρξη ελαττώματος, η πωλήτρια υποχρεούται να ελέγξει την βασιμότητα των ισχυρισμών του αγοραστή. Σε περίπτωση που ισχυρισμοί του είναι βάσιμοι, η πωλήτρια υποχρεούται να συναινέσει εγγράφως στην επιστροφή των εμπορευμάτων.

7. ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ: Η πωλήτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη του  αγοραστή ή τρίτου. Η πωλήτρια δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που ο Αγοραστής δεν προέβη στον ενδεδειγμένο ποιοτικό ή ποσοτικό έλεγχο προ της χρησιμοποιήσεως των εμπορευμάτων. Σε καμία περίπτωση η πωλήτρια εταιρεία δεν θα ευθύνεται για αποκατάσταση οιασδήποτε ζημιάς που τυχόν θα προξενηθεί πέραν της αξίας των πωληθέντων από αυτή εμπορευμάτων.

8. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ: Μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος των πωληθέντων εμπορευμάτων αλλά και κάθε άλλης τυχόν αξίωσης της πωλήτριας κατά του αγοραστή από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται, περιλαμβανομένων όλων των τυχόν νόµιµων τόκων και εξόδων, η πωλήτρια διατηρεί την κυριότητα των εδώ πωλουμένων εμπορευμάτων. Σε περίπτωση που, κατά τα ανωτέρω, η πωλήτρια ασκήσει τα δικαιώματά της από την κυριότητα, συμφωνείται ότι οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της πωλήτριας έχουν το δικαίωμα να εισέλθουν σε οποιοδήποτε χώρο ή αποθήκη του αγοραστή για να παραλάβουν στην κατοχή τους τα εδώ πωλούμενα εμπορεύματα.

9. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ: Σε περίπτωση αντιδικίας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ: Η πωλήτρια θα δικαιούται να αναζητήσει στα Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεων, Υποθηκών Προσημειώσεων και Στοιχείων Εταιριών από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ τυχόν δεδομένα που αφορούν στον Αγοραστή με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού κινδύνου στο πλαίσιο της μεταξύ του Αγοραστή και της Πωλήτριας συνεργασίας και τελικά την εξασφάλιση της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας, της ασφάλειας των συναλλαγών, αλλά και της άσκησης του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας.